دوره های حضوری
12 ساعت
قیمترایگان
رزرو

اهداف کلی آموزش:

استقرار نظام حاکمیت فناوری اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

سرفصل‌های آموزشی:

  • اصول و مبانی حاکمیت فاوا
  • چارچوب حاکمیت فاوا
  • استقرار نظام حاکمیت فاوا مبتنی بر چارچوب COBIT

مخاطبین دوره:

  • مدیران و کارشناسان حوزه‌ی برنامه‌ریزی و کنترل فناوری اطلاعات
  • کارشناسان پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

منابع آموزشی پیشنهادی:

  • فسنقری، مهدی، عملنیک، محسن صادق، تحلیل طرح‌های کلان توسعه فناوری اطلاعات در سازمان، تهران، آرنا، ۱۳۹۵٫
  • Haren, V, COBIT 5: A Management Guide, Van Haren Publishing, 2012.
  • ISACA, COBIT 5 Framework, ISACA, 2012.