دوره های حضوری
10 ساعت
قیمترایگان
رزرو

اهداف کلی آموزش:

  • هم‌راستا نمودن فناوری اطلاعات با کسب و کار، جهت بهبود کارایی و بازدهی
  • استفاده از فناوری اطلاعات در مکانیزم‌های مدیریتی و کنرل امنیت اطلاعات

سرفصل‌های آموزشی:

• معماری سازمانی
• کاربردها و قابلیت‌های فناوری اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم‌های مدیریتی
• مدیریت فرآیندهای سازمان
• امنیت اطلاعات

مخاطبین دوره:

• معاونین وزارتخانه‌ها، رؤسای سازمان‌های دولتی، مدیران عامل شرکت‌های دولتی، مدیران کل دستگاه‌ها در استان‌ها

منابع آموزشی پیشنهادی:

• صمدی اوانسر، عسگر، مقدمه‌ای بر معماری سازمانی (ویژه‌ی مدیران)، تهران، دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی، ۱۳۸۴٫
• فتح‌اللهی، علی، نیکوفر، حمیدرضا، شمس، فریدون، چارچوب ملی معماری سازمانی ایران: الگوی تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، ویراسته‌ی شهریاری، پرویز، تهران، دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی، ۱۳۸۴٫
• جی. کب، چارلز، مدیریت فرآیندهای سازمان، یکپارچه‌سازی سیستم‌ها به منظور مطابقت با استانداردها و تعالی کسب و کار، ترجمه‌ی سقایی، عباس، کیا، علی، تهم، فرزام، تهران، اندیشه‌سرا، ۱۳۹۳٫
• مدیریت فرآیندهای سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی.
• واعظی‌نژاد، محمد مهدی، مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استانداردهای ملی ایران، ۱۳۹۱٫