cybersecurity
۹ شهریور ۱۳۹۸

راه حل مقابله با کمبود نیروی امنیت سایبری

یکی از فرصت‌های شغلی در سازمان‌های جهانی، کارشناسان امنیت سایبری با تجربه است که کمبود نیروی متخصص در این حوزه چیزی در حدود ۳ میلیون نفر در دنیا تخمین زده می‌شود. از آنجاییکه این شکاف هر روز بیشتر احساس می‌شود باید به این موضوع به عنوان یک تهدید نگریست.

با این حال، چالش واقعی فراتر از نبود متخصصان امنیت سایبری است. امروزه کاربران از عدم آگاهی رسانی عمومی حتی از اساسی ترین تهدیدها رنج می‌برند، به گونه‌ای که سازمان یا شرکتی که در آن مشغول به فعالیت هستند را در معرض خطر مداوم قرار می‌دهند. و این امر به دلیل عدم درک این موضوع است که امنیت سایبری وظیفه تمام افراد است و سازمان ها به برنامه‌های آموزشی برای تمامی کاربران و کارمندان خود در این حوزه نیاز دارند.

جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به وجود یک زیرساخت جهانی دیجیتال متکی است و واقعیت این است که این تهدید در حال رشد برای بقای اقتصاد دیجیتال است. در این راستا سازمان‌ها و شرکت های فعال در حوزه امنیت سایبری جایگاه ویژه‌ای دارند و می‌توانند به مخاطبان جهانی در تمام سطوح تجربیات خویش را منتقل نمایند.

مراجع:

[۱].https://www.fortinet.com/blog/industry-trends/addressing-cybersecurity-talent-shortage.html

[۲].https://www.darkreading.com/cloud/how-security-vendors-can-address-the-cybersecurity-talent-shortage/a/d-id/1334685